انتخاب نوع نمایندگی:    دانشجویی / همکاری
آیا تا به حال سابقه فروش و یا فعالیت های مرتبط با بازاریابی را داشته اید؟    بلی خیر
دانشگاه، ‌شهر یا استان مربوطه را بنویسید. ‌شهر یا استان مربوطه را بنویسید.