مجله نبض

توسعه داروهای جدید با هوش مصنوعی - نبض هوشمند سلامت هوش مصنوعی
بهتر کردن تشخیص بیماری ها و کاهش خطا با هوش مصنوعی - نبض هوشمند سلامت هوش مصنوعی
جدیدترین تکنولوژی ها در درمان بیماری های قلبی و عروقی در سال 2020 - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
کاربرد های منحصر به فرد گوشی پزشکی (استتوسکوپ) - نبض هوشمند سلامت مقالات عمومی
چگونه فناوری‌های دیجیتال صنعت سلامت را تغییر می‌دهد؟ - نبض هوشمند سلامت مقالات عمومی
نگاهی به حوزه سلامت با عینک واقعیت - نبض هوشمند سلامت مقالات عمومی