مجله نبض

جراحی به کمک ربات هوش مصنوعی - نبض هوشمند سلامت هوش مصنوعی
داده کاوی و مدیریت داده سلامت با هوش مصنوعی - نبض هوشمند سلامت هوش مصنوعی
بهبود تجربه بیمار با کمک هوش مصنوعی - نبض هوشمند سلامت هوش مصنوعی
توسعه داروهای جدید با هوش مصنوعی - نبض هوشمند سلامت هوش مصنوعی
بهتر کردن تشخیص بیماری ها و کاهش خطا با هوش مصنوعی - نبض هوشمند سلامت هوش مصنوعی
هوش مصنوعی ( AI ) چگونه به ما کمک می‌کند تا نوار قلبی ( ECG ) را تفسیر کنیم! - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
جدیدترین تکنولوژی ها در درمان بیماری های قلبی و عروقی در سال 2020 - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
تحول سنسورهای پوشیدنی و برنامه هوش مصنوعی ( نظارت بر بیماران قلبی ) - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
جدیدترین فناوری های اکوکاردیوگرافی با هوش مصنوعی - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی