صدای سوم قلبی

3rd Heart Sound

صداي سوم قلب در اوايل دياستول شنیده می‌شود و در ورزشكاران و افراد جوان یافته‌ای طبیعی است. اما این صدا می‌تواند وجود نارسايی احتقانی قلب را نیز نشان دهد. صدای سوم قلب ناشی از كاهش سرعت ناگهانی جريان خون از دهليز چپ به بطن چپ ايجاد می‌شود. صدای سوم صدایی با فركانس پايين است و بوسيله‌ی بل استتوسكوپ شنيده می‌شود. زمانی که صدای سوم وجود داشته باشد، صدای اول، با شدت کمتر و صدای دوم با شدت بیشتری شنیده می‌شود.