صدای چهارم قلبی

4th Heart Sound

صدای چهارم قلب در اواخر دیاستول، درست قبل از اولین صدای قلب، اتفاق می‌افتد که در این‌صورت، شدت صدای اول کاهش می‌یابد و بر شدت صدای دوم افزوده‌ می‌شود. صدای چهارم دراثر افزایش سختی بطن چپ، به‌دلیل تشکیل بافت اسکار، ایجاد ‌می‌شود. این حالت ممکن ‌است به علل مختلفی از جمله بیماری عروق کرونر قلب، فشار‌خون بالا و تنگی آئورت ایجاد ‌شود. صدای چهارم قلب، صدایی با فرکانس پایین است که با قسمت بل استتوسکوپ شنیده ‌می‌شود. این صدا شبیه به صدای S3 است و بسیار بیش‌تر از S3 شنیده ‌می‌شود و نشان‌دهنده درجه‌ی کم‌تری از اختلال عملکرد بطن‌ها (معمولاً اختلال دیاستولیک) است. صدای چهارم هرگز همراه با فیبریلاسیون دهلیزی به ‌گوش ‌نمی‌رسد (زیرا در این شرایط، دهلیز انقباضی ندارد) اما تقریباً همیشه در ایسکمی فعال میوکارد یا کمی پس از انفارکتوس میوکارد وجود ‌دارد.