پریکاردیت حاد

Acute Pericarditis

پریکاردیت یک سندرم بالینی است که به علل مختلف عفونی و غیر عفونی ایجاد می‌شود. در این سندرم، افیوژن پریکارد می تواند وجود داشته باشد یا خیر. یافته‌ی پاتوگنومونیک در معاینه‌ی این بیماران، سمع فریکشن راب است. برای سمع آن نیاز است چندین بار سمع انجام شود، چرا که این صدا محوشونده است و ممکن است در بازه‌ای وجود نداشته باشد. در حالتی که بیمار نشسته است و به جلو خم شده است در حاشیه‌ی سمت چپ و تحتانی جناغ بهتر شنیده می‌شود. این صدا این یک نمونه از بیماری‌ پریکاردیت حاد است که در نقطه‌ی ارب قابل سمع است. پریکاردیکال فریکشن راب که در اثر برخورد سایشی دو لایه‌ی پریکارد ایجاد می‌شود دارای سه بخش است: بخش سیستولیک - اوایل بخش دیاستولیک - انقباض دهلیزی (انتهای دیاستول) صداهای‌ اول و دوم قلب همزمان با صداهای‌ فریکشن راب پویشده می‌شوند و قابل شنیدن نیستند.