نارسایی آئورتیک

Aortic Regurgitation

شیوع نارسایی آئورت با افزایش سن بیشتر می‌شود. علل شایع آن در بزرگسالان شامل بیماری‌های دریچه‌ای دژنراتیو یا عفونی، دیلاتاسیون ریشه‌ی آئورت به علت افزایش فشار خون، بیماری‌های بافت بینابینی، دایسکشن آئورت یا تروما است. نارسایی شدید آئورت می‌تواند چندین سال، بی‌علامت باشد اگرچه، امید به زندگی در صورت بروز نارسایی قلبی بدون جراحی، حدودا دو سال است. این صدا، نمونه‌ای از نارسایی خفیف آئورت است که می‌تواند توسط دریچه‌ی دولتی آئورت (دریچه‌ی ضخیم شده) ایجاد شود. در این حالت، شدت صدای اول قلب به‌دلیل بسته‌شدن زودهنگام لت‌های دریچه‌‌ی میترال، کاهش می‌یابد. همچنین یک صدای خفیف که حاصل پس‌زدن خون از آئورت است، 75 میلی ثانیه بعد از صدای اول قلب شنیده می‌شود. S2 طبیعی است و سیستول بی‌صداست. یک سوفل و صدای زیر که به‌تدریج شدت آن کاهش می‌یابد و نیمه‌ی اول دیاستول را اشغال می‌کند، بلافاصله پس از صدای دوم شنیده می‌شود. این سوفل در بهترین حالت در نقطه‌ی ارب شنیده می‌شود و می‌توان در پوزیشن نشسته و خم‌شده رو به جلو، هنگامی که نفس خود را بعد از بازدم حبس کند، آن را تشدید کرد.