اسکلروز آئورتیک

Aortic Sclerosis

با افزایش سن، سیستم قلبی عروقی دچار تغییراتی می‌شود. دریچه‌های قلبی نیز مستثنی نیستند. دریچه‌های قلبی دچار دژنراسیون و انفیلتراسیون کلاژن خصوصا در سمت چپ قلب می‌شوند. در دریچه‌ی آئورت منجر به اسکلروز می‌شود که در معاینه‌ی فیزیکی با سوفل کوتاه ناشی از خروج خون از آئورت (Ejection) تشخیص داده می‌شود و توسط اکوکاردیوگرافی با ضخیم‌شدن لیفلت‌های دریچه‌ها بدون کلسیفیکاسیون یا تنگی محل عبور خون اثبات می‌شود. در این نمونه، یک سوفل بلند لوزی‌شکل در اوایل سیستول را می‌شنوید. صدای آن به علت ارتعاشات منظم ناشی از عبور جریان خون آشفته از دریچه، کیفیتی آهنگین به سوفل می بخشد (Cooing). صدای اول و دوم قلب طبیعی هستند و دیاستول بی صدا است.