نقص دیواره‌ی بین دهلیزی

Atrial Septal Defect

نقص دیواره‌ی دهلیزی، یک بیماری مادرزادی است که با جریان خون غیرطبیعی، بین دهلیز چپ و راست، همراه است. قبل از تولد، ارتباط وسیعی بین دهلیز راست و چپ وجود دارد که در طی رشد جنین، به‌تدریج از بین می‌رود. با این حال، در برخی موارد این ارتباط ادامه‌دار باقی می‌ماند و به‌عنوان نقص سپتوم دهلیزی شناخته می‌شود. این یک نمونه‌ی سمع از نقص سپتوم بین دهلیزی است که در ناحیه‌ی ریوی شنیده می‌شود. در این بیماری، هر دو صدای اول و دوم قلب گسسته هستند و گسستگی S2، هم در دم و هم در بازدم دیده می‌شود. همچنین در اوایل سیستول و در اوایل دیاستول، سوفل ‌های لوزی‌شکل مختصری نیز وجود دارد.