کوارکتاسیون آئورت

Coarctation of the Aorta

کوارکتاسیون آئورت یک نقص مادرزادی نسبتا شایع است که حدود 5-8% از کل نقائص قلبی مادرزادی را شامل می‌شود. این نقص ممکن است به تنهایی وجود داشته باشد یا همراه با نقائص دیگر از جمله دریچه آئورت دولتی یا نقص دیواره‌ی بطنی باشد. این نقص به صورت تنگی یک سگمان از آئورت خود را نشان می‌دهد. در این نمونه، صدای اول قلب طبیعی است و صدای دوم تشدید می‌شود. در این ناهنجاری، یک سوفل لوزی‌شکل که در اکثر طول سیستول شنیده می‌شود و یک سوفل زیر در نیمه‌ی اول دیاستول که به‌تدریج شدت آن کاهش می‌یابد، شنیده می‌شود.