صدای اول و دوم قلبی

First and Second Heart Sound

صدای اول قلبی (S1) ارتعاشات ناشی از بسته‌شدن دریچه‌ی میترال و تری‌کاسپید (سه لتی) صدای اول قلبی را ایجاد می‌کنند. به صورت طبیعی، اولین بخش صدای اول قلبی صدای M1 است که ناشی از بسته‌شدن دریچه‌ی میترال است. بخش دوم آن، T1 است که ناشی از بسته‌شدن دریچه‌ی تری‌کاسپید است. اگرچه هر دو در زمان انقباض بطن بسته می‌شوند و صدای S1 را به وجود می‌آورند، دریچه‌ی میترال کمی زودتر از سه‌لتی بسته می‌شود. صدای دوم قلبی (S2) ارتعاشات ناشی از بسته‌شدن دریچه‌های آئوری و ریوی، صدای دوم قلبی را ایجاد می‌کند. صدای دوم، مشابه صدای اول دو بخش اصلی دارد: بخش آئورتی و بخش ریوی؛ هر دو در انتهای انقباض بطنی بسته می‌شوند. فشار بسته‌شدن در آئورت بیشتر از دریچه ریوی است، به همین علت صدای A2 زودتر و با شدت بیشتری از P2 رخ می‌دهد. A2 را می‌توان در تمام نقاط قلبی تقریبا سمع کرد ولی صدای P2 در ناحیه‌ی ریوی بهتر شنیده می‌شود. صدای اول قلب، کمی شدت بیش‌تری از صدای دوم قلب دارد ولی در سمع قاعده‌ی قلب، صدای S2 بلندتر و زیرتر از S1 در راس قلب است. صدای دوم قلب، هنگامی که فرد نفس خود را در طی بازدم نگه می‌دارد، پیوسته است. این صدا، نمونه‌ای از صدای طبیعی اول و دوم قلبی است که 60 بار در دقیقه می‌زند و می‌توانید آن را در ناحیه‌ی مربوط به دریچه میترال (راس قلب) سمع کنید.