جداشدگی صدای اول

First Heart Sound Splitting

جداشدگی اندک صدای اول قلب در بعضی مواقع صدای اول قلب از دو صدای جداگانه که با فاصله‌ی بسیار کم از هم جداشده‌اند، تشکیل می‌شود. در این حالت، بخش میترال (ناشی از صدای بسته شدن دریچه میترال) است که زودتر شنیده می‌شود و بلندتر از صدای دریچه‌ی تریکاسپید که ناشی از بسته شدن دریچه سه لتی است، است. جداشدگی اندک صدای اول قلب واریانتی طبیعی از صدای اول قلب است. اما جدا شدگی صدای اول می‌تواند بیشتر باشد. اگر جداشدگی صدای اول قلب تا حدود 50 میلی ثانیه طول بکشد، نشان‌دهنده‌ی وضعیتی غیر طبیعی به نام بلوک باندل شاخه راست است. این جداشدگی به طور واضح در ناحیه‌ دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی) شنیده می‌شود. در محدوده‌ی دریچه‌ی میترال، بخش میترال صدا بلندتر است. در این نمونه، شما صدای جداشدگی زیاد صدای اول را می‌شنوید. با مراجعه به صفحه‌ی نمونه‌ها، می‌توانید انواع دیگر جداشدگی را نیز بشنوید.