صداهای قلبی چطور به وجود می‌آیند؟

Heart Function and Heart Sounds

قلب به عنوان یک پمپ دوگانه در سیستم قلبی-عروقی عمل می‌کند تا یک گردش خون مداوم در سراسر بدن فراهم شود. این گردش شامل گردش سیستمی و گردش ریوی است. صداهای قلب از جریان یافتن خون در حفرات قلب و در اثر باز و بسته شدن دریچه‌های قلبی در طی چرخه‌ی قلب ایجاد می‌شوند. صداهای قلبی به دو گروه اصلی سیستولیک (قابل سمع هنگام سیستول قلبی) و دیاستولیک (قابل سمع هنگام دیاستول) تقسیم می‌شوند. دو صدای اصلی طبیعی قلب، صدای S1 و S2 بوده که صدای اول قلب (S1) هنگام آغاز سیستول سمع می‌شود و ناشی از بسته شدن دریچه‌های دهلیزی-بطنی است. صدای دوم قلب (S2) هنگام آغاز دیاستول قلبی شنیده می‌شود و ناشی از بسته شدن دریچه‌های آئورت و شریان ریوی است.