کاردیومایوپاتی هایپرتروفیک

Hypertrophic Cardiomyopathy

کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک نوعی بیماری مادرزادی قلب است که با افزایش ضخامت بطن چپ که با در نظر گرفتن فشار‌های هیدرودینامیکی قلب و جریان خون قابل توجیه نیست، مشخص می‌شود. در این نمونه، یک سوفل خشن و لوزی‌شکل که در ابتدای سیستول شروع می‌شود و قبل از صدای دوم قلب به طور کامل تمام می‌شود، شنیده می‌شود. گالوپ صدای چهارم قلب نیز در دیاستول وجود دارد. شدت S1 به دلیل فعالیت بطن چپ هایپردینامیک افزایش یافته است. S2 جداشدگی ندارد. انقباض شدید بطن چپ باعث می‌شود دریچه جلویی میترال به درون بطن مکیده شود و عبور جریان خون را به سمت آئورت مسدود کند و نهایتا باعث ایجاد یک سوفل آئورتیک شود. در همین زمان جریان آَشفته‌ای از خون از بطن چپ به دهلیز چپ باعث ایجاد سوفل دوم می‌شود. از آنجایی که این دو سوفل در یک زمان اتفاق می افتند، شما یک صدای سوفل می شنوید. با جابجایی استتوسکوپ از ناحیه آئورت به ناحیه دریچه میترال می‌توانید تفاوت بین این دو سوفل را متوجه شوید. در ابتدا شما سوفل لوزی‌شکل آئورت و بعد از آن سوفل مستطیلی پان‌سیستولیک را خواهید شنید.