سوفل‌های بی‌گناه

Innocent Murmurs

اين نوع از سوفل قلبی در موارد غير قلبی مثل حاملگی، پركاری غده تيروييد، ورزش و كم‌خونی ديده می‌شود. زمانی که این شرایط زمینه‌ای درمان شود، این سوفل نیز از بین می‌رود. این سوفل در اوايل سيستول شنیده می‌شود. كوتاه است و محدوده فركانس آن 120 تا 250 هرتز است. با عمل دم شدت آن افزايش می‌یابد و در فضای ريوی بهتر شنيده می‌شود. می‌توان آن را هم با بل و هم با ديافراگم شنيد. در اين نمونه صدای اول و دوم قلب طبيعی هستند. دياستول بی‌صدا است. مدت زمان كوتاه و فركانس متوسط در سیستول، سوفل بی‌خطر (بی‌گناه) را مشخص می‌كند.