سوفل‌های قلبی را بشناسیم.

Introduction to Heart Murmurs

سوفل‌ها در نتیجه‌ی آشفتگی در جریان خون تولید می‌شوند و طولانی‌تر از صداهای نرمال قلب هستند. سوفل‌ها بسته به زمانی که در سیکل قلبی شنیده می‌شوند، ممکن است سیستولیک، دیاستولیک یا مداوم (Continuous) باشند. سوفل‌ها از نظر شدت درجه‌بندی می‌شوند و با توجه به محل و زمانی که در چرخه قلبی رخ می‌دهند، توصیف می‌شوند. تقسیم‌بندی سوفل‌ها بر اساس شدت بلندی صدای سوفل: سوفل‌ها به درجات 1/6 تا 6/6 تقسیم می‌شوند: سوفل‌ درجه 1/6، حتی تحت شرایط ایده‌آل و توسط معاینه‌کنندگان با تجربه، به‌سختی قابل شنیدن هستند. سوفل درجه 2/6 را می‌توان با تمرکز در معاینه‌ی قلبی شنید اما ممکن است در یک معاینه‌ی روتین، بلافاصله با گذاشتن استتسکوپ و سمع روتین قابل شناسایی نباشد. سمع سوفل‌های درجه 3/6 را به‌سختی می‌توان، از دست داد. آنها بلافاصله بعد از گذاشتن استتوسکوپ قابل شنیدن هستند، اما لرزش (Thrill) قابل لمسی وجود ندارد. وجود یک لرزش قابل لمس باعث می‌شود که سوفل، یک سوفل درجه 4/6 یا بیش‌تر باشد. سوفل‌های دارای درجات 5 و 6 نادر هستند. اگر با دور کردن گوشی پزشکی از قفسه‌ی سینه، سوفل همچنان شنیده شود، سوفل درجه 5/6 است. سوفل های درجه 6/6، با استفاده از استتوسكوپی كه با فاصله نسبت به قفسه سينه قرار دارد، قابل شنيدن هستند. در اثر انتقال صوت از طریق هوا به استتوسکوپ، این سوفل‌های +6/6 می‌توانند به‌صورت صداهایی با فرکانس‌های کم و خشن باشند، که ممکن است صدایی شبیه به وزوز زنبور یا صاف کردن گلو به آن‌ها بدهد. تقسیم‌بندی سوفل‌ها بر اساس زمان رخداد آن‌ها: سوفل‌های سیستولیک ممکن است سوفل سیستولیک، طبیعی یا غیرطبیعی باشد و همچنین ممکن است در اوایل، میانه یا اواخر سیستول اتفاق بیفتد یا در کل زمان سیستول شنیده شود که در آن صورت به آن، سوفل هولوسیستولیک (پان سیستولیک) گفته می‌شود. سوفل‌های دیاستولیک سوفل‌های دیاستولیک همیشه غیرطبیعی هستند. بیشتر آن‌ها در اوایل یا اواسط دیاستولیک رخ می‌دهند، اما ممکن است وقوع شان در اواخر دیاستول یا دقیقا قبل از سیستول (پره‌سیستولیک) نیز باشند. سوفل‌های مداوم سوفل‌های مداوم در تمام چرخه‌ی قلب رخ می‌دهند و همیشه غیرطبیعی هستند. این سوفل‌ها نشانگر وجود شانت مداوم در طول سیستول و دیاستول هستند