نارسایی میترال

Mitral Regurgitation

سوفل مربوط به نارسایی دریچه‌ی میترال، یک سوفل با فرکانس متوسط و از نوع کفه‌ای (یا مربعی) است که تمام طول سیستول را در بر می‌گیرد. منظور از سوفل کفه‌ای (Plateau) سوفلی است که شدت آن در طول سمع سوفل ثابت است و کم یا زیاد نمی‌شود. در باز پس زدن خون از میترال، ‌S1 طبیعی بوده و S2 منفرد است و یک گالوپ صدای سوم نیز در دیاستول وجود دارد. در این نارسایی، هم بطن چپ و هم دهلیز چپ بزرگ می‌شوند. این سوفل ناشی از جریان آشفته‌ای است که از طریق لت‌های معیوب دریچه‌ی میترال به دهلیز چپ برمی‌گردد. در نمونه‌ها می‌توانید صدای قلبی ناشی از نارسایی شدید دریچه میترال را نیز گوش کنید. در این حالت نیز اولین صدای قلب طبیعی است اما صدای دوم جداشدگی قابل توجهی دارد. به دنبال صدای دوم قلب، صدای سوم شنیده‌ می‌شود. در این نارسایی، یک سوفل بلند، کفه‌ای و پان سیستولیک وجود دارد. بلافاصله بعد از صدای سوم قلب، یک سوفل دیاستولیک مختصر و لوزی شکل وجود دارد. سوفل لوزی‌شکل سوفلی است که شدت صدای آن در ابتدا افزایش می‌یابد، به اوج می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد.