تنگی میترال

Mitral Stenosis

تنگی دریچه میترال به صورت خفیف، متوسط و شدید دیده می‌شود و در اکثر مواقع به دلیل بیماری روماتیسمی قلب است. با ضخیم شدن لیفلت‌های دریچه میترال شدت صدای اول قلب افزایش می‌یابد. صدای دوم قلب نرمال و دارای سیستول تقسیم‌نشده‌ی بی‌صدا است. Opening Snap در حدود 100 میلی‌ثانیه در دیاستول شنیده می‌شود. با تشدید تنگی دریچه میترال باز شدن زودتر از موعد در دیاستول اتفاق می‌افتد. هرچه شدت تنگی دریچه بیشتر شود، opening snap زودتر در دیاستول شنیده می‌شود و به دنیال یک سوفل لوزی‌شکل با فرکانس پایین شنیده می‌شود (صدای لوزی‌شکل پیش رونده‌ای است که در ابتدا با افزایش تدریجی شدت و پس ازآن باکاهش تدریجی شدت دنبال می‌شود). برای شنیدن این سوفل از بل استتسکوپ استفاده کنید.