افتادگی لت دریچه میترال (کلیک و سوفل انتهای سیستول)

Mitral Valve Prolapse (Click with Late Systolic Murmur)

یک سوفل متوسط لوزی شکل وجود دارد که درست پس از یک صدای مختصر وسط سیستولی شروع می‌شود و تا انتهای سیستول ادامه می‌یابد. با کاهش حجم بطن چپ (تغییر حالت از درازکش به ایستاده)، شدت این سوفل افزایش یافته و نقطه‌ی شروع آن در سیستول، عقب‌تر می‌رود. همچنین با افزایش حجم (با بالا بردن پاها در حالی که بیمار به پشت خوابیده)، شدت آن کاهش یافته و موقعیت آغازین آن در سیستول، جلوتر می‌رود. کلیک میانه‌ی سیستول نیز همگام با سوفل، حرکت می‌کند.