مجرای شریانی باز

Patent Ductus Arteriosus

قبل از تولد، دو شریان اصلی آئورت و شریان ریوی توسط یک رگ خونی بنام Doctus Arteriosus (یا شریان داکتال) به یکدیگر متصل می شوند. اندکی بعد از تولد این مجرا بسته می‌شود و به یک رباط تبدیل می‌شود. اما در بعضی از افراد این شریان باز باقی می‌ماند و باعث عبور خون از آئورت به داخل شریان ریوی و ایجاد فشار در بطن راست می‌شود. این نمونه، نمونه‌ای از نقص مجرای شریان باز است که در ناحیه‌ی ریوی شنیده می‌شود. صدای اول قلب نرمال است. صدای دوم قلب توسط یک سوفل کاهشی-افزایشی که از ابتدای سیستول تا انتهای دیاستول شنیده می‌شود، غیر قابل تشخیص می‌شود.