نازسایی دریچه ریوی

Pulmonic Regurgitation

نارسایی دریچه ریوی، به علل مختلفی ممکن است رخ دهد. ممکن است نتیجه‌ی دیلاتاسیون حلقه‌ی دریچه به علت هایپرتانسیون ریوی یا دیلاتاسیون شریان ریوی باشد. هم‌چنین ممکن است به علت ضایعات مختلفی که مستقیما خود دریچه را تحت تاثیر قرار می‌دهند نیز رخ دهد. در این حالت، صداهای اول و دوم قلب طبیعی است (S2 ناپیوسته است) و سیستول بی‌صداست. یک سوفل و صدای زیر که به‌تدریج شدت آن کاهش می‌یابد و نیمه‌ی اول دیاستول را اشغال می‌کند، بلافاصله پس از صدای دوم شنیده می‌شود. این سوفل در ناحیه‌ی ریوی بهتر شنیده می‌شود و با نشستن بیمار و خم‌شدن به جلو، می‌توان آن را برجسته کرد. شدت آن با دم افزایش می‌یابد و این نشانگر آن است که منشا آن در سمت راست است.