تنگی دریچه ریوی

Pulmonic Stenosis

تنگی دریچه‌ی ریوی، شامل انسداد ثابت یا دینامیک است که موجب بروز مقاومت در مسیر عبور خون از بطن راست به عروق شریان ریوی می‌شود. این تنگی ممکن است باعث بروز علائمی چون خستگی به دنبال فعالیت، سرگیجه و درد قفسه سینه شود. سنکوپ معمولا به دنبال انسداد شدید رخ می‌دهد. در سمع، صدای S1 طبیعی و صدای S2 جداشدگی گسترده دارد. به طور معمول باعث ایجاد یک سوفل افزایشی-کاهشی سیستولیک (Ejection murmur) در حاشیه‌ی فوقانی چپ جناغ می‌شود که با دم بهتر شنیده و منتشر می‌شود. در بیمارانی که دریچه‌ی قابل انعطاف دارند،کلیک خروجی سیستولیک قبل از سوفل شنیده می‌شود که با بازدم شدت آن بیشتر و با دم ماهیت آن نرم‌تر می‌شود (حهت افتراق بین کلیک آئورتی و کلیک ریوی) با افزایش تنگی دریچه ریوی شدت خروج صدای سوفل افزایش می‌یابد، مدت زمان آن طولانی و اوج آن با تاخیر بیشتری شنیده می‌شود. هنگامی که دریچه به علت دیسپلازی یا ضخیم‌شدگی شدید لیفلت‌ها بی‌حرکت شود یا استنوز قبل یا بعد از دریچه باشد، کلیک خروجی شنیده نمی‌شود.