جداشدگی صدای دوم

Second Heart Sound Splitting

صدای دوم قلب (S2) با بسته شدن دریچه‌ی آئورت و به‌دنبال آن، بسته ‌شدن دریچه‌ی شریان‌های ریوی، ایجاد می‌شود. تجزیه و تحلیل دقیق جداشدگی صدای دوم می‌تواند ما را به تشخیص بسیاری از ناهنجاری‌های قلبی نزدیک کند. مثال زیر، جداشدگی طبیعی و فیزیولوژیک صدای دوم را نشان می‌دهد. این جداشدگی، بسته به فاز چرخه‌ی تنفسی، بین صفر تا هشتاد میلی‌ثانیه متغیر است. قسمت آئورتیک صدای دوم (S2A) بر قسمت پولمونیک (S2P) آن پیشی ‌دارد. در این بخش شما صدای دومی که به صورت فیزیولوژیک جدا شده است را می‌شنوید. در بخش نمونه‌های سمع قلبی، می‌توانید انواع دیگر جداشدگی را بشنوید..