تترالوژی فالو

Tetralogy of Fallot

تترالوژی فالو یک بیماری مادرزادی است که اغلب به آن سندرم کودک آبی گفته می‌شود. این بیماری با چهار ناهنجاری مشخص می‌شود: - تنگی دریچه‌ی ریوی - افزایش ضخیم‌شدن بطن راست - نقص سپتوم بطنی - Overriding Aorta در این نمونه از سمع بیمار با تترالوژی فالو در ناحیه سه لتی، صداهای اول و دوم قلب طبیعی و پیوسته هستند.در سیستول، کلیک خروج آئورتی (Aortic Ejection Click) شنیده می‌شود. قبل از صدای دوم، سوفل لوزی شکلی‌ای وجود دارد که به دنبال کلیک خروج آئورتی است و قبل از صدای دوم تمام می‌شود.