نارسایی دریچه سه‌لتی

Tricuspid Regurgitation

نارسایی دریچه تری‌کاسپید منجر به ازگشت خون از بطن راست به دهلیز راست درطول دیاستول می‌شود. این نقص دریچه‌ای غالبا به علت بزرگ‌شدن بطن راست رخ می‌دهد و کمتر پیش می‌آید که مشکل زمینه‌ای ناشی از خود دریچه و ساختار آن باشد. نارسایی دریچه سه لتی غالبا اگر همراه با مشکلات دیگر قلبی نباشد، علامت خاصی ندارد. در صورتی که شدت نارسایی دریچه بسیار زیاد باشد، علائم کاهش خروجی قلب و نارسایی سمت راست قلب ایجاد شود. به صورت کلی در نارسایی دریچه سه لتی خفیف تا متوسط، شدت سوفل کم و کوتاه باشد. اما در نارسایی شدید، ممکن است صدای S3 به همراه سوفل پان‌سیستولیک شنیده شود. در این نمونه، صدای اول قلب نرمال است. صدای دوم قلب جداشدگی ندارد. سوفلی بلند مستطیلی در سراسر سیستول وجود دارد. سوفلی دیاستولیک، کوتاه، با شدت زیاد، غران و لوزی شکل نیز وجود دارد. برای افتراق بین بازگشت خون بین دو دریچه‌ای سه‌لتی و دولتی، به دو نکته می‌توان توجه کرد: - در برگشت خون در دریچه سه‌لتی، حداکثر شدت صدای سوفل غالبا در کنار تحتانی جناغ در سمت چپ شنیده می شود. - صدای سوفل با عمل دم افزایش می یابد.