تنگی تری‌کاسپید

Tricuspid Stenosis

این یک نمونه از تنگی متوسط دریچه‌ی تریکوسپید است که غالبا به‌دلیل بیماری روماتیسمی قلب رخ می‌دهد. به‌دلیل ضخیم‌تر شدن لت‌های دریچه، شدت صدای اول قلب افزایش می‌یابد. صدای دوم نیز طبیعی و پیوسته است و سیستول بی‌صداست. در ابتدای دیاستول، صدای ناگهانی کلیک‌مانندی ناشی از باز‌شدن دریچه‌ی تریکاسپید (Opening Snap) شنیده می‌شود و به‌دنبال آن یک سوفل لوزی شکل با فرکانس پایین تشکیل می‌شود. برای شنیدن این سوفل‌، از قسمت بل استتوسکوپ استفاده کنید. در اواخر دیاستول، به‌علت انقباض دهلیز راست، یک سوفل دوم نیز وجود دارد.