نقص دیواره‌ی بین بطنی

Ventricular Septal Defect

نقص دیواره بین بطنی یک بیماری مادرزادی است که با جریان غیر طبیعی خون بین بطن چپ و راست همراه است. در حین تکامل و رشد جنین، دیواره‌ای بین ایجاد می‌شود که با تبدیل فضا به دو بخش، دو بطن راست و چپ را بوجود می‌آورد. در درصدی از افراد، نقصی در دیواره باقی می‌ماند که موجب عبورجریان خون از بطن چپ به بطن راست می‌شود. این حالت به عنوان نقص دیواره (تیغه‌) بطنی شناخته می‌شود. در این نمونه که در دریچه سه لتی شنیده می‌شود، صدای اول قلب نرمال است؛ صدای دوم قلب جداشدگی ندارد. صدای سوم قلب نیز به دنبال یک سوفل لوزی‌شکل کوتاه شنیده می‌شود. در کل طول سیستول نیز یک سوفل (نه زیر و نه بم) وجود دارد.