برونکوفونی غیر طبیعی

Bronchophony Abnormal

درحالی که استتوسکوپ را روی قفسه‌ی سینه‌ی بیمار گذاشته‌اید و سمع می‌کنید، از او بخواهید چندین بار عدد ۹۹ را به انگلیسی تکرار کند. روی قسمت‌هایی از ریه که دچار کانسالیدیشن و تراکم بافتی شده‌اند، عدد ۹۹ انگلیسی به خوبی شنیده می‌شود. علت این موضوع کاهش قدرت فیلتراسیون صوتی در بافت کانسالیده‌‌ی ریه است؛ که موجب انتقال بهتر صدا‌ها می‌شود. این صدا را با صدا‌ی برونکوفونی طبیعی مقایسه کنید.