برونکوفونی طبیعی

Bronchophony Healthy

درحالی که استتسکوپ را روی قفسه‌سینه بیمار گذاشته‌اید و سمع می‌کنید، از او بخواهید که چندین بار عدد ۹۹ را به انگلیسی تکرار کند. از آنجایی که صدا در ریه‌ی سالم گیر می‌افتد، روی مناطق سالم ریه عدد ۹۹ به طور واضح شنیده نمی‌شود. این صدا را با صدای برونکوفونی غیر طبیعی مقایسه کنید.