اگوفونی-a

Egophony-a

اگوفونی صدایی تودماغی است که اغلب شبیه به صدای ناله‌ی بز شنیده می‌شود. صدای اگوفونی در نواحی درگیر، با شدت بیشتری شنیده می‌شود. اگوفونی یک صدای غیرطبیعی است که در نواحی سالم ریه شنیده نمی‌شود. از بیمار بخواهید چندبار صدای "اییی"(Eeee) را تکرار کند و در عین حال ریه را سمع کنید. در مناطقی از ریه که تجمع مایع وجود دارد، صدا به صورت "اِی"(aaay) شنیده می‌شود. این صدا را با صدای "اگوفونی - e" مقایسه کنید.