اگوفونی-e

Egophony-e

اگوفونی صدایی تودماغی است که اغلب شبیه به صدای ناله‌ی بز توصیف می‌شود. صدای اگوفونی در نواحی غیرطبیعی با شدت بیشتری شنیده می‌شود. اگوفونی یک صدای غیرطبیعی است که در نواحی سالم ریه شنیده نمی‌شود. درحین سمع ریه، از بیمار بخواهید چندین بار "ایی"(Eeee) بگوید و سپس به صدای تولید شده گوش دهید. در طول مناطق سالم ریه، این صدا به شکل "ای"(E) شنیده می‌شود. این صدا را با صدای "اگوفونی - a" مقایسه کنید.