کراکل نرم (Fine Crackle)

Fine Crackles

کراکل نرم، صدایی کوتاه، منقطع، خِش‌خِش مانند و با اوج بلند هستند. این صدا مشابه صدای سوختن چوب در شومینه، باز کردن چسب کاغذی یا مچاله‌کردن سلفون است. کراکل‌ها، که سابقاً رال نامیده می‌شدند، در هر دو فاز تنفسی قابل شنیدن هستند. کراکلی که در ابتدای دم یا بازدم (Early Inspiratory/Early Expiratory) شنیده شود، نشانه‌ای از برونشیت مزمن است. از علل کراکل دمی که در انتهای دم (Late Inspiratory Crackle) شنیده شود، به پنومونی، نارسایی مزمن قلبی یا آتلکتازی می‌توان اشاره کرد.