برونشیال

Normal Breath Sound - Bronchial

صداهای تنفسی "برونشیال"، صداهایی توخالی هستند که در مقایسه با صداهای وزیکولار زیرتر هستند. این صدا در طول نای به خوبی شنیده می‌شود و یک یافته‌ی طبیعی در سمع ناحیه‌ی نای است. نسبت زمانی دم به بازدم 1 به 3 است و هنگام سمع، یک وقفه‌ی مشخص بین صدای دمی و بازدمی ایجاد می‌شود.