برونکووزیکولار

Normal Breath Sound - Bronchovesicular

این صداها یافته‌های طبیعی هستند و در قفسه‌ی سینه میانی یا خلفی در بین دو کتف شنیده می‌شوند. این صدا ترکیبی از اوج صداهای تنفسی برونشیال (سمع در ناحیه‌ی نای) و صدای وزیکولار (سمع در ناحیه‌ی آلوئول‌ها) هستند. نسبت دوره زمانی دم به بازدم 1 به 1 دارند.