وزیکولار

Normal Breath Sound - Vesicular

صداهای تنفسی "وزیکولار"، صداهایی بم، آرام و نرم (Soft) هستند که صدایی خِش‌خِش مانند در طی دم دارند و حتی در بازدم نرم‌تر شنیده می‌شوند. این صداها، رایج‌ترین صداهای تنفسی هستند که سمع می‌شوند و به طور طبیعی در اغلب سطوح ریه شنیده می‌شوند و نسبت زمانی دم به بازدم 3 به 1 تا 4 به 1 دارند.