پلورال راب

Pleural Rubs

پلورال راب می‌تواند به صورت منقطع یا ممتد، ساییدن خشن یا نرم دو ماده بر روی هم شنیده شود. پلورال راب مشابه صدای قدم زدن روی برف تازه باریده شده یا مالش دو تکه چرم بر روی هم توصیف می‌شود. با سرفه کردن این صدا تغییر نمی‌کند. علت تولید پلورال راب، لغزش دو سطح ملتهب از کنار هم است. به همین علت در پلوریت هم صدای پلورال راب شنیده می‌شود. به هنگام سمع ریه، صدای پلورال راب معمولا در محل مشخصی از قفسه‌ی سینه به صورت موضعی شنیده‌ می‌شود. همچنین اغلب به صورت گاه‌به‌گاه شنیده می‌شود. از آن جایی که این صدا هنگام حرکت قفسه‌ی سینه ایجاد می‌شود؛ هم در دم و هم در بازدم شنیده می‌شود. صدای پلورال راب هنگامی که بیمار نفس خود را حبس می‌کند، قطع می‌شود و اگر همچنان ادامه یابد، احتمالاً صدای فریکشن راب پلورال است.