چطور ریه را درست سمع کنیم؟

Proper Technique of Lung Auscultation

سمع صداهای ریوی به عنوان یکی از اجزای معاینه ریوی، بعد از مشاهده ودق انجام می‌شود. معاینه باید در اتاق ساکت و آرام، ترجیحاً در وضعیت نشسته‌ انجام شود. اگر بیمار قادر به نشستن نیست، می‌توان با خواباندن بیمار به یک پهلو، سمع ریه را از پشت کمر انجام داد. از بیمار بخواهید تا تنفس‌های عمیق و از طریق دهان انجام دهد. با کمک دیافراگم استتوسکوپ، سمع را از بالای قفسه‌ی ‌سینه‌ آغاز کرده و به سمت پایین ادامه داده تا جایی که هیچ صدای تنفسی سمع نشود. درادامه پشت بیمار را از نوک به سمت پایین سمع کنید. همیشه سعی کنید تا صدای تنفسی نقاط متقارن در دو طرف قفسه‌ی سینه را با هم مقایسه کنید. هنگام سمع صداهای ریه، به کیفیت و شدت صداها و وجود صداهای اضافه توجه کنید.