رونکای

Rhonchi

رونکای یک صدای اضافه‌ی ممتد ریوی و بم (Low Pitched) است که به صدای ویز شبیه است و در دم و بازدم می‌تواند به وجود بیاید. رونکای اغلب کیفیتی شبیه به صدای خرناس، صدای قار و قور معده هنگام گرسنگی و یا صدای تلق‌تلق دارد. رونکای در برونش ایجاد می‌شود؛ بنابراین این صدا در قسمتی از دیواره‌ی قفسه‌ی سینه که برونش‌ها قرار دارند (و نه بر روی الوئول‌ها) شنیده می‌شود. رونکای معمولاً بعد از سرفه از بین می‌رود.