استریدور

Stridor

استریدور به علت باریکی یا انسداد مجاری هوایی فوقانی ایجاد می‌شود. این صدا اغلب بدون گوشی پزشکی نیز قابل شنیدن است. این صدا در 10-20% بیماران اکستوبه شده (به علت عوارض خارج کردن لوله تراشه) ایجاد می‌شود. استریدور صدایی بلند و زیر (High Pitched) است که اغلب در طی دم شنیده می‌شود اما ممکن است در کل چرخه تنفس نیز شنیده شود که در این صورت نشانه‌ی بدتر شدن وضعیت بیمار است. در کودکان احتمال دارد که این صدا در وضعیت supine یا خوابیده به پشت بلندتر شنیده‌ شود. بیماری‌های سیاه‌سرفه، خروسک یا کروپ (Croup)، اپی‌گلوتیت و آسپیراسیون از علل ایجاد این صدا هستند.