وزیکولار کاهش یافته

Vesicular Diminished

صدای وزیکولار کاهش یافته نسبت به صدای وزیکولار شدت و قدرت کمتری دارد. این صدا در بیمارانی شنیده می‌شود که در طی تنفس حجم کمتری از هوا را جابه‌جا می‌کنند؛ مانند افراد دارای ضعف جسمانی و سالمندان، یا بیمارانی که تنفس کم‌عمق و سطحی دارند. این صدا همچنین در بیماران چاق یا دارای بافت عضلانی زیاد در قسمت‌هایی که این بافت‌ها تجمع داشته و مانع عبور صدا است، شنیده می‌شود. صدای وزیکولار کاهش یافته نسبت زمانی طبیعی یعنی نسبت ۳ به ۱ یا ۴ به ۱ دارد.