ویز

Wheeze

صدای ویز به علت باریک‌‌ شدن مجاری هوایی ایجاد‌ می‌شود. ویز صدایی اضافه در ریه است (به صورت طبیعی در ریه شنیده نمی‌شود) و ماهیتی آهنگین دارد. ویز ممکن است زیر یا بم باشد. ویز‌های زیر معمولاً شبیه صدای جیغ شنیده‌‌‌ می‌شوند و ویز‌های بم‌تر صدایی شبیه خرناس یا ناله دارند. این که چه مقدار از صدا در یک چرخه‌ی تنفس به صورت ویز شنیده شود، به طور مستقیم با میزان انسداد مجاری هوایی ارتباط دارد.