ویز مونوفونیک (تک آوا)

Wheeze Monophonic

ویزها‌ی مونو‍‌‌فونیک، صداهایی بلند و ممتد هستند که در طی دم، بازدم و یا در طول چرخه تنفسی شنیده می شوند. فرکانس ثابت آن‌ها، یک صدای آهنگین خلق می کند. این صدا در مقایسه با سایر صداهای غیرطبیعی ریه، بم تر است. تک آوا بودن صدای ویز، نشان دهنده‌ی باریک شدن یک راه هوایی بزرگ است. این صداها‌ی تنفسی را می‌توان در جلو، پشت و طرفین قفسه‌ی سینه شنید. ویزها‌ی مونوفونیک در مناطقی از ریه که انسداد نسبی دارند، با شدت بیشتری شنیده می‌شوند. (بهتر سمع می‌شوند.)