ویز پلی‌فونیک (چند آوا)

Wheeze Polyphonic

ویزها‌ی پلی‌فونیک بلند، آهنگین و ممتد هستند. این صداها‌ی تنفسی در طی دم و بازدم، و در جلو، پشت و طرفین قفسه‌ی سینه شنیده می‌شوند. این صداها می‌توانند نشانگر بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD) و آسم ها‌ی شدید باشند.