پکتوریلوکی نجوایی غیر طبیعی

Whispered Pectoriloquy - Abnormal

فرکانس‌های بالای صدا در ریه‌های ناسالم نسبت به ریه‌های سالم راحت‌تر به قفسه‌ی سینه منتقل می‌شوند. از بیمار بخواهید تا هنگام سمع، چندین بار اعداد ۱ و ۲ و ۳ را تکرار کند. هر ناحیه‌ی ریه که صدای زمزمه‌ی اعداد ۱ و ۲ و ۳ به طور واضح شنیده می‌شد، غیر طبیعی است. صدای غیر طبیعی تکرار اعداد ۱ و ۲ و ۳ به این صورت است. این صدا را با صدای پکتوریلوکی نجوایی طبیعی مقایسه کنید.