برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از پریکاردیت است که در نقطه‌ی ارب شنیده می‌شود. سوفل‌ها بر اثر جریان آشفته‌ی خون در دریچه‌های تنگ یا نارسا ایجاد می‌شوند.


نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

نقطه‌ی ارب
Erbs-point

دیافراگم
Diaphragm
Patient

نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

نقطه‌ی ارب
Erbs-point

دیافراگم
Diaphragm
Simulated

نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

نقطه‌ی ارب
Erbs-point

دیافراگم
Diaphragm
Patient