برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از پریکاردیت است که در نقطه‌ی ارب شنیده می‌شود. سوفل‌ها بر اثر جریان آشفته‌ی خون در دریچه‌های تنگ یا نارسا ایجاد می‌شوند.

Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Erbs-point
نقطه‌ی ارب
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Erbs-point
نقطه‌ی ارب
Diaphragm
دیافراگم
Simulated
Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Erbs-point
نقطه‌ی ارب
Diaphragm
دیافراگم
Patient