برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از سوفل دکرشندو یا کاهشی است که در اوایل دیاستول آغاز می‌شود. صداهای اول و دوم قلبی طبیعی هستند. این صدا فرکانس بالایی دارد.


نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

نقطه‌ی ارب
Erbs-point

دیافراگم
Diaphragm

نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

نقطه‌ی ارب
Erbs-point

دیافراگم
Diaphragm
Patient