برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از نارسایی خفیف دریچه‌ی آئورت است که می‌تواند بر اثر افزاش ضخامت لت‌های دریچه‌ی آئورت ایجاد شده باشد. به علت بسته‌شدن زودرس دریچه‌ی میترال، صدای اول قلبی تقلیل‌یافته است.


نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

نقطه‌ی ارب
Erbs-point

دیافراگم
Diaphragm
Simulated