برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک شبیه‌سازی نارسایی شدید آئورت است که در نقطه‌ی ارب شنیده می‌شود. به علت بسته‌شدن زودرس دریچه‌ی میترال، صدای اول قلبی کاهش یافته است. صدای S2 نیز جدانشده و افزایش P2 را نشان می‌دهد.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Erbs-point
نقطه‌ی ارب
Diaphragm
دیافراگم
Simulated