برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک شبیه‌سازی نارسایی شدید آئورت است که در نقطه‌ی ارب شنیده می‌شود. به علت بسته‌شدن زودرس دریچه‌ی میترال، صدای اول قلبی کاهش یافته است. صدای S2 نیز جدانشده و افزایش P2 را نشان می‌دهد.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

نقطه‌ی ارب
Erbs-point

دیافراگم
Diaphragm
Simulated