برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک سوفل بلند در ابتدای سیستول است. موج این صدا ظاهری لوزی‌شکل دارد. این سوفل که حاصل جریان خون آشفته در آئورت است، صدایی آهنگین دارد.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated