برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از یک سوفل سیستولیک لوزی‌شکل است که با تنگی دریچه‌ی آئورت در ارتباط است. صداهای اول و دوم قلب طبیعی هستند. این سوفل اندکی بعد از صدای اول آغاز شده و تا قبل از صدای دوم ادامه دارد.

Sitting
نشسته
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Sitting
نشسته
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated